AML alased sisereeglid

Koostame ettevõtetele protseduurireegleid ja muid juhendeid, mille omamine on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevalt kohustuslik ning konsulteerime ettevõtte juhtkonda vastavate dokumentide koostamisel.

 

Reeglid ja juhendid koostatakse juristi ja CAMS litsentsi omava spetsialisti poolt lähtudes konkreetse ettevõtte tegevusvaldkonnast, organisatsioonilisest ülesehitusest ja töökorraldusest.

 

Koostame alltoodud dokumente kõikidele kohustatud isikutele (sh virtuaalvääringutega kauplevatele ettevõtetele):

RISKIHINNANG

sisaldab konkreetse ettevõtte riskiisu määramist, potentsiaalsete riskide kirjeldust ja nende maandamise meetmeid, riskijuhtimise mudeli kirjeldust jm.

Protseduurireeglid

sisaldavad järgmiseid juhiseid vastavalt konkreetse ettevõtte tegevusalale ja töökorraldusele:
• kohustuslike hoolsusmeetmete kohaldamine sh isikusamasuse tuvastamine ja kontrollimine
• lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamine
• riskiastme määramine
• ärisuhte seire (sh vara päritolu ja rikkuse allika tuvastamine)
• tehingute skriining ja monitooring
• majasisene teatamiskohustus (in-house reporting) ja RAB teatamiskohustus
• suure riskiga ja terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirjad
• kahtlaste ja ebaharilike tehingute tunnused (valdkonna spetsiifilised)
• ärisuhte erakorralise lõpetamise kohustus
• dokumentide ja andmete säilitamine
• koolituskord
• sisekontrolli eeskiri protseduurireeglite täitmise kontrollimiseks

AMETIJUHENDID

Ametijuhend vastutava juhatuse liikme töö korraldamiseks
Ametijuhend RAB kontaktisiku töö korraldamiseks

Koolituste ja sisereeglite tellimiseks ja hinnapakkumise saamiseks palun